HomeOver onsProeflesTarievenTheorie
Contact

Algemene voorwaarden

Neem ze goed door

Deze voorwaarden zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij rijschool EvA de rijopleiding verzorgen en voor leerlingen die bij rijschool EvA de diverse opleidingen afnemen.

Verplichtingen rijschool EvA

Wij zorgen voor een net en rookvrije voertuig. De instructeurs zijn representatief, sociaal en geduldig. Rijinstructies worden gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

De leerling krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de les overeenkomst, wordt volledig benut. De leerling die examen moet afleggen, heeft beschikking over dezelfde les (motor) rijtuig als waarin hij/zij de rijinstructies heeft geoefend. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van dezelfde of een gelijkwaardige type geregeld.

Verplichting cursist

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles of zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht. Bij verhindering vanwege ziekte dient de leerling minimaal 48 uur van tevoren de rijles te annuleren. Een afzegging dient tijdens kantooruren van de rijschool te gebeuren, telefonisch, SMS of per WhatsApp.

Bij een te late afzegging wordt de rijles in rekening gebracht. Bij dringende reden (waaronder wordt verstaan) een ernstig ongeval, ernstige ziekte van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. De rijschool is gerechtigd om bewijs van de dringende reden op te vragen. Bij gebrek aan bewijs (doktersverklaring) wordt alsnog de rijles in rekening gebracht.

De leerling is zelf verantwoordelijke om de gezondheidsverklaring, machtiging in orde te maken. Als de gezondheidsverklaring en machtiging niet in orde zijn kunnen geen reserveringen worden gedaan. De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Vloeken, eten, roken en vernielingen zijn in de lesauto niet geoorloofd.

Betalingen

De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag van de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen. Tenzij, schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet de betaling van de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum plaatsvinden. De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij/zij dat niet, dan zendt de rijschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen zeven dagen na de datum van de betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de leerling in verzuim en is gerechtigd de wettelijke rente van 10% in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Door de rijschool gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van, door een leerling verschuldigde bedragen af te dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de rijlessen.

De betaling kan per bankoverschrijving aan de rijschool of in contanten voor aanvang van de rijles(sen). De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen. Bij niet tijdige betalingen is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van de tussentijdse toets en het examen te annuleren.

Tussentijdse Toets (TTT) en Praktijkexamen

Indien de TTT en praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de leerling in rekening.

  1. De leerling is bij uitstel van de TTT en het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij de TTT of praktijkexamen niet kan afleggen, doordat: De leerling vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij deze d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. In dit geval betaald u € 25,00 annuleringskosten aan het CBR.
  2. Als een familielid tot en met de tweede graad van de leerling is overleden binnen 5 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
  3. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig niet ter beschikking is.
  4. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt in dit geval zonder extra kosten voor een nieuw TTT of praktijkexamen.

Bij annulering van een TTT of praktijkexamen vanwege studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de rijschool het volledige bedrag in rekening. Indien de rijschool voor de leerling een TTT of praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen (geldige legitimatiebewijs, oproepkaart en zelfreflectie formulier).

Aanvraag Tussentijdse Toets (TTT) en Praktijkexamen

Bij aanvraag van de tussentijdse toets en het praktijkexamen dient de betaling 4 weken van te voren zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van rijschool EvA.

Rijschool EvA Telefoon : 06-81566805 Website : www.rijschool-eva.nl Email : info@rijschool-eva.nl KvK nr. : 75227797 Bank : NL91 RABO 0159326737

Aanmelden voor een proefles
Algemene voorwaarden